DaotaoVietnam.com

DaotaoVietnam.com

39.000.000 VND

Mô tả

daotaovietnam.comđào tạo Việt Nam là tên miền có nhiều ý nghĩa trong ngành giáo dục, đang từng bước đưa nền giáo dục Việt Nam hòa nhập theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Trong xã hội hiện nay, việc ” trồng người ” là mục tiêu cấp bách và then chốt, cần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm xây dựng đất nước.daotaovietnam.com – đào tạo con người là quá trình nâng cao năng lực của con người về mặt thể lực, trí lực, tâm lực đồng thời phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả nhất năng lực của nguồn nhân lực để phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Với tên miền daotaovietnam.com người sở hữu có thể xây dựng thành một website hàng đầu về giáo dục, đào tạo với các nội dung như  đào tạo sau đại học, ngoại ngữ, tin học, nâng cao tay nghề, dạy nghề, bồi dưỡng và nâng cao các kỹ năng, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ, học tập và trao đổi kinh nghiệm, đào tạo chuyên sâu, chuyên đề, lý luận chính trị, đào tạo tại nước ngoài,…

Thông tin domain

  • Tuổi domain: 2008.
  • Thuế: Mức giá chưa bao gồm VAT 10%.
  • Thời gian chuyển giao: Nhanh nhất 10 giây, chậm nhất 6 ngày.